Gumisiowe przedszkole

W trosce o szczęśliwe i wszechstronnie rozwijające się dzieciństwo

W naszym przedszkolu dbamy o wszechstronny rozwój każdego dziecka, nie tylko w sferze edukacyjnej, ale również emocjonalnej i społecznej. Dlatego też oferujemy szeroki wachlarz terapii, które pomagają dzieciom w pokonywaniu trudności i rozwijaniu swoich umiejętności.

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom przejawiającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest  na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka. Terapia dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Terapeuta wspomaga dzieci mające różnego rodzaju  trudności, wspiera w rozwijaniu zaburzonych funkcji systemu percepcyjno- motorycznego, trudności w koncentracji, zaburzeń uwagi oraz problemów z integracja sensoryczną.

Rolą terapeuty jest również udzielanie wsparcia dla Rodziców, udzielanie porad w zakresie metod , które mogą być stosowane w domu. 

Sala doświadczania świata w przedszkolu jest miejscem, gdzie dzieci mogą eksplorować i odkrywać otaczający ich świat w sposób przemyślany i kreatywny. 

Polisensoryczna terapia metodą Snoezelen w Sali Doświadczania Świata pobudza rozmaite zmysły, powodując osiągnięcie u uczestników konkretnych efektów terapeutycznych.

W naszym przedszkolu ,  to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie.

Głównym celem zajęć w Sali Doświadczana Świata  jest stworzenie możliwości odbierania wielozmysłowych bodźców  oraz spędzanie czasu w atmosferze relaksu , a także wyciszenia w celu osiągnięcia równowagi emocjonalnej.

Sala jest dostosowana do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi z zaburzeniami  integracji sensorycznej, zaburzeniami zachowania, osób w spektrum autyzmu , z zespołem Downa , upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym. 

Autyzm jest zaburzeniem neuro-rozwojowym wpływającym na funkcjonowanie i komunikację dziecka.

Terapia dzieci ze spektrum autyzmu jest oparta na zrozumieniu i akceptacji różnorodności w funkcjonowaniu dziecka. Skupia się na rozwijaniu umiejętności społecznych, komunikacyjnych, emocjonalnych i behawioralnych. Inne podejścia terapeutyczne, takie jak terapia mowy, terapia zajęciowa, terapia sensoryczna czy terapia psychologiczna,  stosowane są w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka.

Terapia dzieci ze spektrum autyzmu jest procesem długotrwałym i wymagającym zaangażowania ze strony zarówno dziecka, jak i jego rodziny. Jest to jednak niezwykle ważne i efektywne podejście, które może znacznie poprawić jakość życia dziecka.

Terapia Integracji Sensorycznej skierowana jest do dzieci,   które mają trudności z przetwarzaniem bodźców: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, proprioceptywnych ( czucia własnego ciała ) oraz równowagi co wpływa na ich codzienne funkcjonowanie.

Terapia SI poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego dziecka i wpływa na zmianę jego zachowania w sferze emocjonalnej ,motorycznej ( kształtuje prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynację ruchową ) oraz poprawia umiejętności językowe i poznawcze, a przede wszystkim wpływa na lepszą efektywność uczenia się .

Terapia Integracji Sensorycznej  jest skutecznym narzędziem w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzeniami neuropsychiatrycznymi, afazją ruchową oraz wymagającymi wczesnego wspomagania rozwoju.

W naszej placówce  znajduje się w pełni wyposażona sala do terapii integracji sensorycznej. Posiadamy naziemny i podwieszany sprzęt do usprawniania małej i dużej motoryki, salę doświadczania świata oraz pomoce, które umożliwiają stymulację rozwoju percepcji każdego ze zmysłów.

Terapia psychologiczna jest skierowana  do dziećmi z trudnościami rozwojowymi, emocjonalnymi, społecznymi oraz zaburzeniami  zachowania.  

Terapia psychologiczna w przedszkolu może wpłynąć na zmianę zachowania dziecka. 

Terapia ma na celu poprawę koncentracji, zwiększenie pewności siebie, przełamywanie barier komunikacyjnych w relacji z rówieśnikami i dorosłymi, a także zmniejszenie objawów trudności emocjonalnych, takich jak lęki czy agresja. 

Zajęcia z psychologiem mogą również rozwijać umiejętności poznawcze ,które będą miały pozytywny wpływ na ich przyszłe funkcjonowanie.

Bajkoterapia to forma terapii, która wykorzystuje siłę i magię baśni w celu wspierania procesów terapeutycznych. Jest to kreatywna i innowacyjna metoda chętnie stosowana  w pracy z dziećmi.

Oparta jest na założeniu, że baśnie i opowieści mają ogromną moc w wywoływaniu emocji, pobudzaniu wyobraźni, kreatywności i wspieraniu procesów emocjonalnego i psychologicznego rozwoju. Poprzez identyfikację z postaciami, sytuacjami i wydarzeniami w baśniach, dzieci mogą eksplorować swoje uczucia, myśli i doświadczenia w sposób symboliczny i bezpieczny.

Arteterapia wspiera rozwijanie wyobraźni, kreatywności, oraz zdolności do samo-wyrażania. Dzieci eksperymentują z różnymi formami sztuki, odkrywają swoje talenty i zainteresowania, oraz rozwijają swoje umiejętności artystyczne. 

Arteterapia wspiera również procesy terapeutyczne, praca z dziećmi w arteterapii może pomagać w identyfikowaniu i rozwiązywaniu trudności i problemów emocjonalnych, takich jak lęki, stres, czy trudności w komunikacji.

Arteterapia w przedszkolu wspiera integrację sensoryczną, rozwijając zmysły i umiejętność radzenia sobie z bodźcami sensorycznymi. Praca z różnymi materiałami artystycznymi, takimi jak farby, glina, papier itp.  stymuluje zmysły i wpływa na rozwijanie zdolności percepcyjno-motorycznych.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, znana również jako Metoda Sherborne, to podejście terapeutyczne stosowane w naszym przedszkolu zarówno w pracy z dziećmi zdrowymi jak i w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami ruchowymi, ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami neurologicznymi.

Metoda Sherborne wykorzystuje ruch i fizyczną aktywność jako narzędzie do harmonijnego rozwoju dziecka. Wywodzi się z naturalnych potrzeb, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi, z tak zwanego “baraszkowania”, które pojawia się we wczesnym dzieciństwie u każdego człowieka. Udział w zajęciach metodą W Sherborne ma na celu stworzyć okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i związku z tym możliwości ruchowych. Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje także poczucie bezpieczeństwa. Dąży do rozwoju własnej inwencji, inicjatywy i spontaniczności. Koncentruje się na rozwijaniu wrażliwości na własne ciało, postrzeganiu siebie i innych w przestrzeni, rozwijaniu zmysłów oraz budowaniu relacji z innymi poprzez ruch i dotyk.

SMYKO – MULTISENSORYKA to kreatywne podejście edukacyjne, które integruje zastosowanie wielu zmysłów w procesie nauczania i uczenia się. Jest to metoda, stosowana w pracy z dziećmi zdrowymi jak i z potrzebami terapeutycznymi. Ma ona  na celu wsparcie  rozwoju sensorycznego, poznawczego i emocjonalnego dzieci.

SMYKO – MULTISENSORYKA opiera się na założeniu, że zmysły pełnią kluczową rolę w procesie uczenia się i rozwijania umiejętności poznawczych. Wykorzystuje się różnorodne sensoryczne doświadczenia, takie jak dotyk, wzrok, słuch, węch, smak, równocześnie lub sekwencyjnie, w celu stymulowania wielu obszarów mózgu i wspierania rozwijających się umiejętności dziecka.

Oligofrenopedagogika to dziedzina pedagogiki, która zajmuje się edukacją, wsparciem i terapią dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

W naszym przedszkolu oligofrenopedagogika opiera się na indywidualnym podejściu do dziecka, uwzględniając jego możliwości, potrzeby i potencjał rozwojowy. 

Działania oligofrenopedagga obejmują m.in. dostosowywanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka, stosowanie różnorodnych metod i technik pracy, jak np. nauka przez zabawę, zabawy ruchowe, sensoryczne, plastyczne czy muzyczne.

Wymaga od nauczycieli profesjonalizmu, wiedzy, umiejętności i zaangażowania w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia edukacyjnego i terapeutycznego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Fizjoterapia to specjalistyczna forma terapii, która ma na celu wspieranie rozwoju fizycznego, motorycznego i ruchowego.  

Fizjoterapia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz własnej oceny funkcji motorycznych dziecka. Celem fizjoterapii w przedszkolu jest poprawa sprawności ruchowej, koordynacji, równowagi, siły mięśniowej oraz rozwijanie umiejętności motorycznych i ruchowych, takich jak chodzenie, bieganie, skakanie czy ruchy precyzyjne.

Fizjoterapia skierowana jest dla dzieci z potrzebami zdrowotnymi, takimi jak zaburzenia neuromotoryczne, wrodzone wady postawy, upośledzenie ruchowe czy opóźnienie rozwoju psychomotorycznego. 

Dodatkowo, fizjoterapia może również przyczynia  się do poprawy ogólnego funkcjonowania dziecka, jego samodzielności, pewności siebie i integracji społecznej.

Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu to forma terapii ruchowej, która ma na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju fizycznego i ruchowego dzieci . oraz korygowanie ewentualnych wad postawy czy innych zaburzeń układu ruchu.  

Gimnastyka korekcyjna  jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Fizjoterapeuci oceniają postawę ciała, sprawność ruchową, koordynację, równowagę oraz inne funkcje motoryczne , a następnie opracowują plany terapeutyczne, które uwzględniają różnorodne metody terapeutyczne i ćwiczenia. Celem gimnastyki korekcyjnej  jest poprawa postawy ciała, koordynacji ruchowej, równowagi, siły mięśniowej oraz rozwijanie umiejętności motorycznych i ruchowych, takich jak chodzenie, bieganie, skakanie czy ruchy precyzyjne.

Gimnastykę korekcyjną należy traktować jako element kompleksowej opieki zdrowotnej i terapeutycznej dla dzieci.